İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

THSK, EKPSS 2015-1 ile Atananlardan İstenen belgeler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), EKPSS 2015-1 ile Atananlardan İstenenen belgeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılan “2015/1 EKPSS/Kura” yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuzun taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:
 26 May 2015
1. İnternet adresimizde yayınlanan Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş) aslı,
2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, zayi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya okulundan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti; eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretiya da diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, denklik belgesinin veya zayi belgesinin asıllarını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti, (Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren resmi tarih sayılı okul müdürü tarafından imzalı yazı teslim etmeleri gerekmektedir)
4. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun;
a) Raporun aslı veya raporu veren Hastane Baştabibinden onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) veya noter tasdikli sureti,
b) Raporda çalışabilir/çalışamaz ibaresinin belirtilmesi, çalıştırılamayacağı iş alanları bölümünde kişinin atanmasına engel bir ifadenin bulunmaması, yerleştirildiği unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin bulunması, atanmasına engel bir ifadenin bulunması durumunda raporların yenilenmesi,
5. 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ancak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmalı ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almaları şartıyla Devlet memurluklarına atanabileceklerinden Kazai rüşt kararının aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da aslını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti,
6. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),
7.  Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,
8. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylardan örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair transkript’in aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da MEB’den onaylı en az 120 saat süreli Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da asıllarını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti,
Adayların atamaya esas belgelerini 27/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında bulunduğu ildeki Halk Sağlığı Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede teslim alınan belgelerin liste ile birlikte 10/06/2015 tarihi saat 18:00’e kadar Müdürlük bünyesinden bir personel ile Kurumumuza bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir. 
Ekler:
Mal Bildirim Formu indirmek için tıklayınız
EKPSS Başvuru Formu indirmek için tıklayınız

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın