İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

T.K.H.K. EKPSS atananlardan istenen belgeler

2017 – EKPSS/Kura Sonucu Kurumumuz kadrolarına yerleşenlerin atanmasına esas olmak üzere istenen belgeler ve atama ile ilgili duyuru yayımladı.

2017-EKPSS/KuraYERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRETÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KADROLARINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILANLAR İÇİN
ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENEN BELGELER VE GEREKLİ HATIRLATMALAR HAKKINDA
DUYURU
ADAYLARIN DİKKATİNE  : (Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatle okuyunuz.)
Kurumumuz kadrolarına yerleşen
adayların aşağıdakibelgeleri 29/09/2017tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar
ADAYLARIN İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL’dekiTürkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine,
elden teslim etmesi gerekmekte olup,
posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul
edilmeyecektir.
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan
2017 EKPSS/Kurayerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki
“Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık
durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep
edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik
durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup; bunların dışında
Aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayımlanan 2017- EKPSS/KuraAçıktan Atama Başvuru
Formunun
(eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı.
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilen
adaylar tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),
3.   Mezuniyet Belgesi:
– Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim
durumunu gösterir diploma aslı,          
– Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici
mezuniyet belgesinin aslı,
-Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan
diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik
belgesinin aslı.
Ayrıca yerleşen tüm adayların
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama”
ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,
 (Yukarıda
belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya
belgelerin aslı ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir
adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili Genel Sekreterlikçe aslı
görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
4.   
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya
sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından
engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat
hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder”
hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir
engelli olduğuna dair
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış
sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem
hastanelerinden alınan ve geçerlilik
süresi sona ermemiş
Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti
ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti.
5.   
2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
6.    Mal Bildirim Beyannamesi.
   7.  Kaza-i
rüşt kararı:
18 yaşını doldurmayan adaylarınkaza-i rüşt kararı aldığına dair
belge.
 8. 2017 EKPSS/Kura atamalarına
göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile
başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru
statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair
dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.
            9. İnternet
adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun 3
(üç) nüsha, bilgisayar ortamında doldurulmuş, resimli ve imzalanmış formun aslının
Genel Sekreterliklerce onaylatılarak (eksiksiz doldurulmuş olduğunun kontrol
edilerek) teslim edilmesi,
10. V.H.K.İ kadrolarına yerleşenlerden M.E.B’den
onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Öğrenimi sırasında
zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak
belgeleyen adaylar “M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip
Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
HATIRLATMALAR:
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi
veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı
belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa
dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca
haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal
işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu
kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle
birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip,
evraklarını 29/09/2017tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi
verilemeyecektir.
3. Ataması yapılanların tebligatları
için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.
4. Halen askerlik görevi nedeniyle
silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda
belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek
durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren
30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere
istenilen belgelerle
birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
5. Kurum kadrolarına yerleşip
evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan
adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait
olacaktır.
GENEL BİLGİLER:
            Atamalar:
ÖSYM tarafından yerleştirilen
İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.
·        
İstenilen
belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan
Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan
adayların ataması yapılacaktır.
Duyurulur.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın