İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Malul çocuğu olan sigortalıların örneklerle erken emekliliği

Malul çocuğu olan sigortalıların örneklerle erken emekliliği

Konuyla ilgili genel açıklamalar

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;
– Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,
– Çocuğun doğum tarihine,
– Ölmesi halinde ölüm tarihine,
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
– Çocuğun evli olup olmadığına,
– Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
– Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,
göre belirlenecektir.
Kadın sigortalılara 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin hesabında,
– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,
-01/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve 5510 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan,
süreler dikkate alınacaktır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.
2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalıların durumu

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.
Örnek 1: 01/01/2005 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/07/2006 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapor Sağlık Kuruluna gönderilirken, çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olup olmadığı sorulmuş, Sağlık Kurulunca çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalı 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden 01/10/2008 tarihi itibariyle yararlandırılmaya başlanacaktır.
Örnek 2: 01.02.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2007 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre, 01/01/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/01/2009 olacaktır.
Örnek 3: 01/03/2006 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2008 tarihinde doğan çocuğu hakkında, 18/11/2009 tarihinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/09/2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/10/2008 olacaktır.
2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonra Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlayacaktır.
Örnek 1: 01/11/2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında , sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/07/2011 olacaktır.
Örnek 2: 01/11/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının 01/01/1995 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin
başlangıç tarihi 01/11/2010 olacaktır.
Örnek 3: 01/08/2007 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya devam eden kadın sigortalının 18/01/1999 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/08/2001 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/10/2008 olacaktır.

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Olduğu Tespit Edilen Çocuğun Ölmesi
Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali Kurum sağlık kurulları tarafından tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.
Örnek : 01/07/2009 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun 01/10/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra çocuk 12/09/2010 tarihinde ölmüştür. Çocuğun öldüğü 12/09/2010 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

Evlat Edinilen Çocuğun Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumda Olması

Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de kadın sigortalı bu Kanun hükmünden yararlandırılacaktır.
Bu durumda olan kadın sigortalının ilave hizmeti belirlenirken diğer hususlarla birlikte çocuğun evlat edinildiği tarih de göz önünde bulundurulacak, ancak ilave hizmetin verileceği sürenin başlangıcı çocuğun evlat edinilme tarihinden önce olamayacaktır.
Örnek: 01/01/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuğu 01/01/2011 tarihinde evlat edinmiştir. Ancak, Kurum sağlık kurulunca çocuğun 01/10/2010 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilmiştir.
Sigortalı kadının ilave hizmetin hesabına esas sürenin başlangıç tarihi 01/01/2011 olacaktır.
Kadın Sigortalının Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğunun Birden Fazla Olması

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde maluliyet tarihi eski olan rapor esas alınarak Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanacağı hizmet süresinin başlangıcı belirlenecektir.
Çocuklardan birinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumundan çıkması halinde diğer çocuklarından dolayı kadın sigortalıya ilave hizmet verilmeye devam edilecektir. Ancak, diğer çocukların maluliyetlerinin başlangıç tarihi malul durumdan çıkan çocuğun çıkış tarihinden sonraki bir tarih ise bu çocuklarının maluliyetinin başlangıç tarihten itibaren ilave hizmet süresi verilecektir.
Örnek 1 : 01/06/2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/10/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2010 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 17/11/2020 tarihinde evlenmiştir. Buna göre kadın sigortalı ara verilmeden diğer çocuğun rapor tarihi 01/11/2010 olmasına rağmen ilave hizmet süresinden 01/10/2009 tarihinden itibaren kesintisiz yararlanmaya devam edecektir.
Örnek 2 : 01/07/2009 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/11/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2015 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 03/12/2013 tarihinde vefat etmiştir. Buna göre kadın sigortalı ilave hizmet verilen çocuğunun vefat ettiği 03/12/2013 tarihi ile diğer çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul duruma girdiği 01/11/2015 tarihi arasında ilave hizmet süresinden faydalanamayacaktır.
Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğun 2828 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Korunma, Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden Faydalanması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sürekli veya süreksiz olarak faydalanması dikkate alınarak kadın sigortalılara ilave hizmet verilecektir.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalandıkları süre için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir.

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin başvuru süreci

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalılar.

-Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk ederler.

– Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK’ya müracaat ederler.

– Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla), başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilir.

– Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılır.

– Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK’ca bakılmaz. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.

SGK Rehberi

Bir yorum

Bir yanıt yazın