İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kolunda Saatle Girdiği için sınavı iptal edilen engellinin davasında çıkan karar metni

Özeti : Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan davacının, sınav tamamlandıktan sonra yapılan inceleme sonucunda Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine aykırı olarak sınava kolunda saatle girdiği tespit edilmiş ise de, davacının kolunda saat ile sınava girmesi dışında sınav içerisinde sınava aykırı bir hareketinin olduğuna ve saatin davacıya avantaj sağladığına veya olumlu bir katkısının olduğuna dair bir tespit bulunmaması halinde sınavının sonradan geçersiz sayılmasının hukuku uygun olmadığı hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 20.05.2015 tarihli ve Esas: 2015/148, Karar: 2015/3164 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili     : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı

Vekili     : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen

23.09.2014          tarihli ve E:2014/1250; K:2014/991 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Tufan Teke

Düşüncesi : Davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

11.9.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun’un 96. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına ilişkin açılacak davalarda bir kısım farklı yargılama usullerinin uygulanacağına dair öngörülen düzenleme, 2577 sayılı Kanuna “Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü” başlıklı 20/B maddesi ile eklenmiştir. Dava konusu uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun’da değişiklik yapan anılan Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce tesis edilen 16.05.2014 tarihli işlemden kaynaklandığı görüldüğünden, sözü edilen 20/B maddesi kapsamındaki sınavlara ilişkin yargılama usulüne tabi olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, Mahkeme kararında, 2577 sayılı Kanuna eklenen 20/B maddesinin uygulanmış olmasının salt bu yönüyle kararın bozulmasını gerektirmeyeceği kanaatine ulaşıldıktan sonra hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; 27.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan davacının, sınavının sınava kolunda saatle girdiğinden bahisle sonradan geçersiz sayılmasına ilişkin 16.05.2014 tarih ve 2014/12.10 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan davacıya ait sınav görüntülerinin yer aldığı CD içeriğinin incelenmesi neticesinde, kol saati takarak sınava girdiği hususunun sabit olduğu görüldüğünden; davacının kurallara aykırı olarak girdiği sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuk ve usule aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmü, 10/1-d maddesinde; “Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.” hükmüne yer verilmiş olup, EKPSS-2014 Kılavuzunun “Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Eşyalar” başlıklı 3.3. maddesinde de anılan Yönetmelik maddesine koşut hükümler öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden; Zihinsel engelli olan ve 27.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan davacının, sınav görüntülerinin yer aldığı CD içeriğinin incelenmesi neticesinde, kol saati ile sınava girdiğinin saptanması üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun davaya konu 16.05.2014 tarih ve 2014/12.10 sayılı kararıyla davacının sınavının sonradan geçersiz sayılmasına karar verildiği, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, her ne kadar davacının yukarıda yer verilen Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine aykırı olarak kolunda saat ile sınava girdiği sabit ise de; davalı idarenin sınavın güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu, sınavın yapıldığı ana bina ve sınav salonu girişinde davacının herhangi bir uyarıyla karşılaşmaksızın sınava alındığı hususları göz önüne alındığında; davacının kolunda saat ile sınava girmesi dışında sınav içerisinde sınava aykırı bir hareketinin olduğuna ve saatin davacıya avantaj sağladığına veya olumlu bir katkısının olduğuna dair bir tespit bulunmadığı, ayrıca salon görevlilerince sınav esnasında davacıya bu konuda bir müdahale de yapılmadığı anlaşıldığından, davacının sınavının salt saat ile sınava girdiğinden bahisle sonradan geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20.05.2015   tarihinde oybirliği ile karar verildi.
www.memurunyeri.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın