İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engellilere Bakım ve Korunma Hizmeti! Kimler , Nasıl Yararlanacak, Şartlar Nelerdir?

Değerli okurlar, Engelliler sitesi olarak devletin Engelli vatandaşlarımıza sunmuş olduğu hizmetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz bir ülkenin kalkınmışlığı Sosyal ve Ekonomik yoksunluk içinde bulunan ve Engelli konumunda olan vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetlerle doğrudan bağlantılıdır. Ülkeler kalkındıkça, Sosyal ve Ekonomik yoksunluğu azaltabilir. Memleketimizin içinde bulunduğu durumu geçmişten bu güne, analiz ettiğimizde Milli gelirdeki artışın ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım miktarlarını artırdığını rahatlıkla görebiliriz. Ya engellilik böyle mi? Ülke ne kadar zengin olursa olsun Engelli vatandaşları olacaktır. Nitekim bugün Ülkemizle Avrupa’yı karşılaştırdığımızda engellilik oranlarının birbirinden çokta farklı olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, her ne kadar son yıllarda Engelli vatandaşlarımıza devletin sunduğu hizmetlerde kayda değer artış olsa da,  bizler, hala yapılması gerekli hizmetlerin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de engelliler sitesi olarak hem engelli kardeşlerimize devletin sunmuş olduğu hizmetleri aktaracağız, hem de yetkililerle engelli kardeşlerimiz arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Bu yazımızda, engelli vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat bakım ve korunma hizmeti sunulan kuruluşları tanıtacağız.
Ülkemizde Engellilerin bakım ve korunma
altında yaşamlarını sürdürdüğü yerler
1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri
2-Denetimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı Özel Bakım merkezleri
1- Bakanlığa bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Engelli bireylerin bildirimi:
Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan özürlüleri bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezleri veya Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, özürlülerin kendileri veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.
On sekiz yaşını tamamlamamış olan veya on sekiz yaşını tamamlamış olsa dahi akıl sağlığının bozukluğundan dolayı kısıtlanmış olan engelliler için dilekçe, yasal temsilcisi tarafından verilir. Engellinin yasal temsilcisinin olmaması hâlinde bildirimde bulunanın dilekçesi kabul edilir.
Bildirime müteakiben, talep edilen hizmetler hakkında bildirimde bulunan kişi ile ön görüşme yapılır. Görüşme sonucunda gerek görülmesi hâlinde  talep formu düzenlenir.  Daha sonra engelli birey ve ailesi hakkında, sosyal inceleme raporu hazırlanır. Rapor sonucuna göre diğer işlemlerden sonra engelli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün) onayıyla kuruluşa yerleştirilir.
2-Denetimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı Özel Bakım Merkezleri: Bu merkezlere yerleştirilecek engellilerin iki sınıfta ele alınması yararlı olacaktır.  
a) Bakım ücreti Bakanlıkça ödenecek bakıma muhtaç engellilerin değerlendirilmesi 
Bakıma muhtaç engelli bireylerden, durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7’ inci maddesinde belirlenen kriterlere uygun olanların bakım ücreti Bakanlık tarafından karşılanır. Yani; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden ( 784,97 TL’den ) daha az olan ve Ağır engelli olduğu Sağlık Kurulu raporuyla belgelendirilen engellilere, Bakım Hizmetleri Değerlendirme heyetinin kararı ile bu merkezlerde korunma ve bakım hizmeti sunulur. Engellinin akrabalarından, bu mümkün değilse, engellinin yasal temsilcisi olan vasisinden, bakım hizmetini vermeyi kabul eden bulunduğu takdirde Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin kararı ile engelliye kuruluş bakımı yerine evde bakım hizmeti de sunulabilir. 
                        Kişi başı gelir nasıl hesaplanır
2016 yılı için yıl boyu asgari ücret: 1.300,00 TL olarak belirlendi. Bu tutardan 123 TL’lik Asgari geçim indirimini çıkardığımızda : 1.300 – 123 = 1.177 TL net asgari ücrete ulaşıyoruz. İşte bu rakamın 2/3’ü Kişi başı gelir sınırını oluşturmaktadır.
 2016 yılı kişi başı gelir sınırı : 784,97 TL’dir.
b) Bakım ücreti, Bakanlık tarafından ödenmeyen engelli bireyin müracaatı ve değerlendirilmesi
Engelli bireyin bakım ücretinin kendisi, ailesi veya üçüncü kişiler tarafından ödenmesi ya da merkez tarafından ücretsiz bakılması hâlinde, il müdürlüğü tarafından,  engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talep ettiği, merkezin de kabul etmesi hâlinde engelli kuruluşa yerleştirilir. Merkez, engelli bireyi değerlendirme heyeti aracılığıyla değerlendirir ve bireysel bakım planını hazırlar. Bu şekilde merkeze kabul edilecek engelli bireyler için ağır engelli olma şartı aranmaz.
Müracaatta, engelli birey ya da yasal temsilcisinin dilekçesi, engelliler için sağlık kurulu raporu, iki adet fotoğraf ve engelli birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu ise kimlik bilgileri istenir.
Merkeze bakıma muhtaç engelli bireyin ücretsiz veya indirimli kabulü
Değerli okurlar burada bir hususu daha sizlerle paylaşmak isterim. 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 53. Maddesi gereği;  
Özel bakım merkezinin, uygun görmesi hâlinde bakıma muhtaç engelli birey ile yapacağı sözleşme dâhilinde ücretsiz veya indirimli olarak bakım hizmeti verebilir. Bu durumda sözleşmenin sureti il müdürlüğüne gönderilecek müracaat dosyasına konur. Bu madde kapsamında yapılacak müracaat ve işlemler, yukarıda zikredilen usullere göre gerçekleştirilir.
            Merkez hizmet verdiği bakıma muhtaç engelli birey sayısının yüzde üçü oranında, Bakanlıkça tespit edilecek engelli bireylere ücretsiz bakım hizmeti vermek zorundadır.
Değerli okurlar, görüldüğü üzere ülkemizde engelli kardeşlerimiz sahipsiz değiller. Devlet kurumları engelli vatandaşlarımızı yalnız ve kimsesiz bırakmıyor. Bu kurumlarda çalışıp sunduğu hizmetleri gönülden yapan kimsesizin kimselerine teşekkür ediyorum.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın