İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Emekli olup işini kuran, destek primi ödemeyecek

Bugün yürürlüğe giren kanuna göre, emekli olup da kendi işini kuranlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecek
6663 sayılı Kanunla yürürlüğe konulan yeni hüküm şu şekildedir

MADDE 31- 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “; bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi, (d) bendinin birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “ve (b)” ibareleri ile maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (n) bendi veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında ise; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmaksızın ve genel sağlık sigortası primi alınmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ile yazılı talepleri halinde uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır.”

MADDE 35- Bu Kanunun;
c) 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 29 uncu ve 31 inci maddeleri yayımı tarihini takip eden ödeme dönemi başında,
yürürlüğe girer.

DEĞERLENDİRME

Malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan kişinin, kendi nam hesabına bir işyeri açtığında aylıklarından yapılan kesintilere son verilmiş durumdadır. Yani, emekli kişiler kendi işyerlerini açtıklarında uygulanan yüzde 15’lik sosyal güvenlik primi kesintisi kaldırılmıştır.

www.memurlar.net

Bir yorum

  1. ali Tahtalı ali Tahtalı

    Hbr eksik yazıyorsunuz neden bu emeklileri memur sigorta ve bagkur emeklisi diye bilgi vermiyorsunuz nedenmi Başbakan tüm emekli lerimize seyyanen zam dedi fakat memur emeklileri ni ayırdı

Bir yanıt yazın