İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

DPB, Engelli Memur Adaylarına ÖMSS rehberi yayınlandı.

Özürlü Kimdir?
Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.
Özür Grupları Nelerdir?
 Ortopedik,
 Zihinsel,
 Görme,
 İşitme,
 Dil ve Konuşma,
 Ruhsal ve Duygusal,
 Süreğen (Kronik),
 Sınıflanamayan,
olmak üzere 8 adettir.
Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Nedir?
Özür grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır.
ÖMSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?
ÖMSS’ye;
Ortaöğretim (lise ve dengi),
 Önlisans
 Lisans,
düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.
Özürlü Alımında Kura Nedir?
Özür grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu özürlülerin ilan dilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.
ÖMSS’de Özür Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?
ÖMSS’de özür grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında ÖMSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
ÖMSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?
Kurul, özür gruplarına, öğrenim düzeylerine, özürlülerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur.
Yerleştirme Nedir?
Özürlü adayların, ilan edilen kadrolara ÖMSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.
ÖMSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?
Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.
ÖMSS, Kura , ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?
Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir.
ÖMSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?
ÖMSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.
Özürlü Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?
ÖMSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir.
ÖMSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının (http://www.dpb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulmaktadır.
ÖMSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?
Başvurular, ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.
Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?
1) ÖMSS Aday Başvuru Formu,
2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu,
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,
4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,
6) Zihinsel özürlü adayların varsa RAM raporları.
Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?
Birden fazla özrü olan adayın, hangi özür grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.
Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?
ÖMSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.
ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?
Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.
ÖMSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?
1‐Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,
2) ÖMSS Aday Başvuru Formu,
3) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,
5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,
6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,
7) Banka Dekontu.
Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?
Başvurular ş yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.
Elektronik Şifre Nedir?
Adayların ÖMSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.
ÖMSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?
ÖMSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca özürlü dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ÖMSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarakhazırlanmaktadır.
ÖMSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?
ÖMSS’de her öğrenim düzeyi ve özür grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.
ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI
Görme Özürlü Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması
Görme Özürlü İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi
Görme Özürlü İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması
Görme Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek süre verilmesi
Ortopedik Özürlü Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verilmesi
Ortopedik Özürlü El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek süre verilmesi
ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI
İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olanlar için ayrı bir test hazırlanması ve ek süre verilmesi
İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olanlara genel test sınavının uygulanması ve ek süre verilmesi
Dil ve Konuşma Özürlü Ek süre verilmesi
Zihinsel Özürlü Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre verilmesi
Zihinsel Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise daha fazla ek süre verilmesi
Zihinsel Özürlü Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek süre verilmesi
GENEL YETENEK TESTİ SORU SAYISI
Türkçe 15
Matematik 15
GENEL KÜLTÜR TESTİ SORU SAYISI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
Türkiye Coğrafyası 5
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6
ÖMSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?
ÖMSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.
ÖMSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda özürlülerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve
yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yeralmaktadır.
İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?
ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.
Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?
 Türk vatandaşı olmak,
 18 yaşını tamamlamış olmak,
 Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,
 Askerlikle ilişiği bulunmamak.
Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?
Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.
Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?
Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar, Tercih y , Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.
ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.
Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.
İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.
Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?
Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın