İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bitirdiğim okul nedeniyle ilave bir derece alabilir miyim?

Daha önce lise mezunu olarak işe başlayan ve 2011 yılında 4 yıllık açık öğretim fakültesi diplomasını kurumumuza intibak talebi için müracaatta bulunmuş ve intibakı yapılmıştır. Ancak daha sonra 2016 yılında mühendislik fakültesini bitirip mühendis unvanı almış ve VHKİ kadrosunda halen görev yapmaktadır. Bu kişi 657 sayılı Kanun’un 36-A/2 maddesi gereği 1 derece alabilir mi?Evet alırsınız. 657 sayılı Kanun’un 36/A-2 maddesine göre; Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece almaktadır.
Bu hüküm gereğince memur hangi hizmet sınıfında olursa olsun mühendislik fakültesini bitirdiğinde mühendis unvanını ihraz edeceği için bulunduğu derece ve kademeye ilave bir derece alacaktır. Madde metninde herhangi bir hizmet sınıfında bulunma şartı aranmamıştır. Kurumunuza bir dilekçe ile müracaat ederek ilave bir dereceyi talep edebilirsiniz.
Ancak, bazı unvanlar için ilave bir dereceden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı vardır. Bu bağlamda, 657 sayılı Kanun’un 36/A-4 maddesinde yer alan unvanlara atanmadan ilave bir dereceden yararlanmak mümkün değildir. Dolayısıyla 36/A-2 ile 36/A-4 birbirine karıştırılmamalıdır.
Göreve özel aracıyla gidene harcırah ödemesi nasıl yapılır?
Bazı hallerde memur geçici görev mahalline özel otomobiliyle gitmekte ve harcırah beyannamesine özel oto mu yoksa otobüs mü yazacağı konusunda tereddüt etmektedir.
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ekinde yer alan (1 ) sayılı cetvelin açıklama kısmının 5’inci fıkrasında; “Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde alınması gereken harcırah, rayiç taşıt ücretidir. Ortada otobüs bileti olmadığı için rayiç taşıt ücreti ise gidiş dönüş için belirlenen rayiç otobüs bileti tutarıdır. Nitekim (1) sayılı cetvelin açıklama kısmının 2’nci fıkrasında; “Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.” ifadesine yer verildiğini görüyoruz.
Yurt içi görevlendirmelerde ödeme yapılabilmesi için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince görevlendirme yazısıveya harcama talimatı aranmakta olup, ayrıca takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Memurun düzenleyeceği harcırah beyannamesinde ise taşıtın cinsi ve mevkiine otomobil yazılıp tutarı kısmına ise rayiç otobüs ücreti yazılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı’nda sivilleşme hız kazandı
En kısa kanunlardan birisi olan 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun yeni düzenlemelerle oldukça genişletilmiş ve bu nispette de sivilleştirilmiştir. Yani 669 sayılı KHK ile MSB’de ciddi bir sivilleşme dönemi başlatılmıştır.
MSB’na yapılan son atamalarla birlikte sivil bürokrasi ilk defa bu bakanlıkta önemli mevkilere gelmiştir. Atanan sivil bürokratların dışında bu kanunun 3’üncü maddesine eklenen fıkra ile sivillerin MSB’de görevlendirilmesinin önü açılmıştır. Bu düzenlemeye göre; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahalli idarelerde, mahalli idarelere bağlı idarelerde, mahalli idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla idari görevler dahil olmak üzere bakanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılmaktadır.
Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılmakta ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılmaktadır. Hakim ve savcılar dahil bu madde kapsamında görevlendirilenlerin Bakanlıkta geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılmaktadır.
Bu düzenleme oldukça önemlidir. Çünkü, birçok kamu kurumunun teşkilat kanununda böyle bir düzenleme yer almadığı için başka kurumlardan yapılacak görevlendirmelerde ciddi zorluklar yaşanmaktadır. 657 sayılı Kanun’un kurumlar arası geçici süreli görevlendirmeyi düzenleyen ek 8 inci maddesi de birçok durumda yetersiz kalmaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının her statüdeki personeli, MSB’de hiçbir özlük hakkında kesinti yapılmadan görevlendirilebilecektir. Temenni ederiz ki bu düzenlemeler bu bakanlıkta yaşanacak değişim ve dönüşüme olumlu katkı sağlar.
Ahmet Ünlü

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın