İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bakana Soruldu! Engelli İstihdamın Arttırılmasına İlişkin Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından Maliye Bakanı Naci AĞBAL’a cevaplandırılmak üzere Engelli istihdamına ve artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi verildi. Maliye Bakanlığı’nın engelli istihdamının arttırılmasına ilişkin verdiği cevap ise şu şekilde:

T.C.

MALÎYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 72252440-610-[2015-141]-1084

Konu:Yazılı soru önergesi

09.02.2016

TÜRKYE BÜYÜK MLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: İlgi: 16/12/2015 tarihli ve 43452547-120.07-7613 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU’na ait 7/490 esas numaralı yazılı soru önergesinde talep edilen hususlar aşağıda değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde;

“Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır….”

hükmüne yer verilmiş, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında da, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamalarının merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”in 11 inci maddesinde de, kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan bilgi alanlarım Nitelik-Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirecekleri, bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetvelleri ayrıca yazılı olarak anılan Başkanlığa gönderecekleri düzenlenmiştir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, engelli personel atamalarını 2015 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirmiş olup, 2016 yılında da Geçici Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde engelli personel alımı yapabileceklerdir. Ayrıca, engelli personel istihdamına ilişkin istatistiki veriler, gerekli bilgi ve belgeler Devlet Personel Başkanlığınca tutulduğundan, 2016 yılında yapılacak engelli personel atamaları yine anılan Başkanlıkça gerçekleştirileceğinden atanacak engelli personelin sayısı ile ilgili olarak Bakanlığımızın herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik ile korumalı işyeri indirimi uygulaması getirilmiştir. Anılan uygulama çerçevesinde, korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri

Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ü.YILDIRIM GÜVEN Maliye Uzmanı

Telefon: 0312 415 15 63 Faks: 0312 415 26 94

e-posta: ulfer@bumko.gov.tr Elektronik Ağ: www.malive.gov.tr

mükerrer 44 üncü maddesinde 6518 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle yapılan değişiklikle de, korumalı işyerleri çevre temizlik vergisinden muaf tutulmuştur.

Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde engellilik indirimi tanımlanmış olup, buna göre çalışma gücünü asgari %80, %60 ve %40 oranında kaybetmiş olan hizmet erbabı (engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabı, basit usulde vergilendirilen engelliler) sırasıyla birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece engelli olarak sınıflandırılarak, kanunda kendileri için aylık olarak belirlenmiş olan tutarlar üzerinden ücretlerine veya beyan edilen gelirlerine uygulanacak indirimlerden faydalanmaktadırlar.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunla eklenen (s) bendi ile 07/07/2005 tarihinden itibaren, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinde de münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği belirtilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile de engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için sandalye ve sedye ile binebilecekleri araçlar ÖTV’den istisna edilmiştir.

Sosyal devlet ilkesi gereğince, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Ayrıca, hükümet olarak engellilerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara ilave olarak Hükümet programında da yer verdiğimiz üzere, adalet sisteminde engellilere yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek, engelli vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikaların uygulanmasına devam edilecek, engellilerin güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri ‘Engelli Yaşam Merkezleri’ kurulacak, engelli genç ve çocukların sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturulacak ve engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânları artırılacaktır.

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından engelli istihdamı teşviki uygulamasına devam edildiğinden, soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin olarak adı geçen Bakanlığın da görüşlerinin alınabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

İlkadım Cad. Dikmen 06100 ANKARA

Telefon: (0312) 415 15 63 Faks: (0312) 415 26 94

e-posta: ulfer@bumko.gov.tr Elektronik Ağ: www.bumko.gov.tr

engellilersitesi.com

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın