İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

13 Kasım Sağlık Bakanlığı Özürlü sınavı Soruları:İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
1. GRUP: BİYOLOG
(İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Saat: 10.30
Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına
başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı
KİTAPÇIK
TÜRÜ
A
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
2
BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A
1. ‘‘Kapitülasyon’’ kavramının anlamı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yunanlıların, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma ideali
B) Yabancılara verilen ayrıcalıklı haklar
C) Savaşan iki tarafın geçici olarak silah bırakması
D) Yunan Ortodoks Kiliselerinin başkanlarına verilen
isim
2. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Brest Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya B) Fransa
C) İtalya D) Romanya
3. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Rum azınlığı tarafından kurulmuştur?
A) Alyans Cemiyeti B) Hınçak Cemiyeti
C) Taşnak Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti
4. Mustafa Kemal, aşağıdaki okulların hangisinden
‘‘Kurmay Yüzbaşı’’ olarak mezun olmuştur?
A) İstanbul Harp Okulu
B) İstanbul Harp Akademisi
C) Manastır Askerî İdadîsi
D) Selanik Askerî Rüştiyesi
5. Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kurulmuştur?
A) İtalya B) Fransa
C) Yunanistan D) Ermenistan
6. Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak amacıyla çıkarılan
kanun, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Takrir-i Sükûn Kanunu
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Türk Medeni Kanunu
7. Türkiye’de 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen
ve 1 Ocak 1926’dan itibaren de kullanılmaya
başlanılan takvim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicri Takvim B) Rumi Takvim
C) Celali Takvimi D) Miladi Takvim
8. Din ve vicdan özgürlüğünün bir gereği olup anayasamız tarafından güvence altına alınan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik
9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yer altı kaynaklarını işletmek amacıyla kurulmuştur?
A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
B) Sıhhiye Umum Müdürlüğü
C) Etibank
D) Denizbank
10. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Mustafa Kemal
Atatürk’ten sonraki cumhurbaşkanı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Celâl Bayar B) İsmet İnönü
C) Cevdet Sunay D) Kenan Evren
BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A
3
11. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Devleti’nin yerel yönetim kuruluşlarından değildir?
A) İl Özel İdaresi
B) Belediye yönetimi
C) Köy yönetimi
D) İl yönetimi
12. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden
biridir?
A) Vergi vermek
B) Seyahat etmek
C) Yasa yapmak
D) Siyasi parti kurmak
13. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin ilkelerinden
değildir?
A) Çoğunluğun yönetimi
B) Özgür ve adil seçimler
C) Kanun önünde eşitlik
D) Kuvvetler birliği
14. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerindendir?
A) Kanunları yayımlamak
B) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
C) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak
D) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli
gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
15. “Kişinin, başkalarına zarar vermeden düşündüğünü
ve dilediğini yapabilmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak B) Dayanışma
C) Özgürlük D) Eşitlik
16. Türkiye’de yeryüzünün şekillenmesinde en çok etkili olan dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dalga B) Buzul
C) Rüzgâr D) Akarsu
17. Honaz Dağı Millî Parkı hangi ilimizin sınırları içindedir?
A) Aydın B) Denizli
C) Balıkesir D) Artvin
18. Aşağıdaki ovalardan hangisi deniz kıyısında yer almaz?
A) Iğdır Ovası B) Çukurova
C) Bafra Ovası D) Silifke Ovası
19. Geçici köy altı yerleşme tiplerinden yaylalar aşağıdaki illerden hangisinde daha yaygındır?
A) Ankara B) Çanakkale
C) Trabzon D) Kırıkkale
20. Aşağıdaki barajlardan hangisi Fırat Nehri üzerinde
yer almaz?
A) Atatürk B) Keban
C) Hirfanlı D) Karakaya
21. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla
birlikte verilmemiştir?
A) Ertesi gün babam bahçeyi o hâlde görünce çok öfkelenmiş, küplere binmişti.
B) Anladığım kadarıyla kötü davranışlarını anlatıyor,
sanki günah çıkarıyordu.
C) Çocuklar diğer takımın oyuncularına “Yenilgiyi kabul edin, pes edin artık.” diye bağırıyorlardı.
D) O kadar üzülmüştü ki aylarca dünyadan elini eteğini çekti yavrucak.
4
BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
22. 1. taç
2. belirgin
3. çiçeklerinin
4. orkide
5. yapraklarıdır
6. en
7. özelliği
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı
bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl
olur?
A) 4 – 3 – 6 – 2 – 7 – 1 – 5
B) 3 – 2 – 5 – 1 – 6 – 4 – 7
C) 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 1
D) 7 – 2 – 3 – 5 – 6 – 1 – 4
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel görüş ifade
etmektedir?
A) İki ayda evin onarımı tamamlanmıştı.
B) Seyhan’dan, on beş dakika önce mesaj geldi.
C) Bence bu iş göründüğü kadar kolay olmayacak.
D) Saat yediyi yirmi geçe akşam haberleri başladı.
24. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi
olamaz?
A) Sokrates, tüm kötülüklerin kaynağının bilgisizlik
olduğunu söyler.
B) Birey olarak da toplum olarak da bu söylenenleri
yapmamız gerekiyor.
C) Her duygu, her fikir kendi amacının en yüksek noktasına ulaşınca ona “mükemmel” denir.
D) İnsanoğlu; akıl, maharet ve çalışma ile çevresini
değiştirip mutlu olabilir.
25. (1) Çekirgeler vücutlarını kaplayan sert kabuktaki
özel delikler sayesinde hava alırlar. (2) Başlarında bulunan antenler, bir burun görevi
yapar. (3) Bu sesleri arka bacaklarını, ön kanatlarına sürterek çıkarırlar. (4) Yalnızca kokuları
değil, titreşimleri, nemi, rüzgârın hızını ve yönünü de bu antenlerle algılarlar.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın
akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
26. Jean Henri Fabre, böceklerin harika dünyasının
büyüsüne daha çocukken, bir çalının üzerindeki
tırtılı gördüğü an kapılmıştı. O günden sonra mantarlar, böğürtlenler, eşek arıları, çekirgeler
ve daha nice canlı türü yaşamından hiç eksik olmadı. Karşısına çıkan zorluklardan yılmadı. Doksan iki yaşında yaşama veda ettiğinde,
ardında yüzlerce canlı türünü herkesin anlayabileceği bir dille anlattığı sayısız makale
bıraktı.
Bu paragrafta Jean Henri ile ilgili aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A) Planladığı çalışmaları tamamlamaya ömrünün yetmediğine
B) Çalışmaları sırasında güçlüklerle karşılaştığına
C) Makalelerini yazarken sade bir dil tercih ettiğine
D) İşine olan ilgisinin nasıl başladığına
27. Para icat edilmeden önce insanlar istedikleri
şeyleri almak için “takas” denilen bir metot kullanırlardı. Takas, değiş-tokuş yapmak anlamına
gelir. Yani, sahip olduğunuz bir şeyi verip
karşılığında gereksinim duyduğunuz başka bir şeyi alırsınız. Örneğin, fırıncıdan ekmek satın
almak istediğinizde, siz de ona kendi yetiştirdiğiniz
elmalardan verirsiniz…
Bu paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirebilir?
A) kısacası, ticaretten söz edebilmek için paranın olması şarttır.
B) görüldüğü gibi takas bir ticaret yöntemi olmaktan
çıkmıştır.
C) yani, elmayı para gibi kullanırsınız.
D) böylelikle para günlük hayattaki yerini almış oldu.
28. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu yaz Ihlara Vadisi’ne bir gezi yapacağız.
B) Sınav, 18 Temmuz 2010 pazar günü yapıldı.
C) Çiğdem teyzeme gelen mektubu ben aldım.
D) Agâh Bey toplantıdan henüz çıkmadı.
BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
5
29. Tören 17( ) 30( ) da mı başlayacaktı ( )
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (:) (,) (?) B) (.) (.) (.)
C) (:) (,) (!) D) (.) (’) (?)
30. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Yazınsal türler arasında en çok romanı severim.
B) Pembe panjurlu ev, şırıl şırıl akan bir derenin kenarındaydı.
C) Önümdeki çocuk, annesinin kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu.
D) Balıkçılar gece attıkları ağları şimdi topluyorlar.
31. Bir torbadaki bilyeler üçer üçer sayıldığında 1 bilye, beşer beşer sayıldığında 3 bilye artıyor.
Bu torbadaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 28 B) 44 C) 52 D) 65
32. a, b tam sayılardır. aveb3437111#- ise, ab2-’nin en büyük değeri kaçtır?
A) 2- B) 1- C) 2 D) 4
33. x532010711 olduğuna göre, x tam sayısı kaçtır?
A) 10 B) 13 C) 14 D) 15
34. ab011 olduğuna göre, baabb2-+– ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a2- B) b2-
C) ab22-+ D) ab22-
35. ()()234433-+- işleminin sonucu kaçtır?
A) 5- B) 1- C) 1 D) 5
36. 2108 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 104 B) .5104 C) 58 D) .5107
37. ()fxx27416-=+ olduğuna göre, f(5) kaçtır?
A) 28 B) 30 C) 36 D) 40
38. ()modx4357/+ denkliğini sağlayan en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6
39. xx315223+-= olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7
40. xxx69922-+- ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) xx33-+ B) x61
C) x3-_i D) x3+_i
6
BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
41. Aşağıdakilerden hangisi nişasta, glikojen, selüloz,
kitin ve peptidoglukan tanımı için doğrudur?
A) Hepsi polimerdir.
B) Hepsi proteindir.
C) Hepsi glukoz içeren polisakkarittir.
D) Hepsi plazma membranında bulunabilir.
42. Doksan iki doğal elementten yaklaşık kaç tanesi
canlılar için zorunludur?
A) 22 B) 23 C) 24 D) 25
43. Diploit bir hücre, aşağıdaki hücre safhalarından
hangisinde gamettekinin iki katı DNA’ya ulaşır?
A) Profaz B) Bütün S fazında
C) Bütün G1 fazında D) Bütün G2 fazında
44. Eğer bir bitki hücresinde hücrenin pH’sını önemli düzeyde etkileyecek miktarda organik asit depolanırsa, bu asit aşağıdakilerden hangisinde
saklanır?
A) Sitozol B) Koful
C) Nukleus D) Mitokondri
45. Allellerin bağımsız olarak dağılması durumunda,
aşağıdaki genotiplerden hangisi en fazla çeşit gamet oluşturur?
A) aaBBCcDd B) aabbCCDD
C) AaBbCCDd D) AABBCCDD
46. Aşağıdakilerden hangisi mikoriza için yanlıştır?
A) Gelişimleri bitkiden gelen karbohidratlara bağlıdır.
B) Köklerde azot tespit eden nodüller oluşturur.
C) Bitkilerin emici yüzeylerini arttırır.
D) Besinleri bir bitkiden diğerine taşır.
47. Köklerin boyundaki artıştan sorumlu olan bitki hücreleri, aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Apikal meristem B) Vaskuler kambiyum
C) Mantar kambiyumu D) Sekonder ksilem
48. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kollajen sentezinde
ve diş eti kanamalarının engellenmesinde
rol oynar?
A) Tiamin B) Riboflavin
C) Piridoksin D) Askorbik asit
49. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitlilik için tehlike
arz etmez?
A) Aşırı kullanma
B) Besin zincirinin bozulması
C) Habitatların tahrip edilmesi
D) Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı
50. İşçi bal arıları, besin kaynaklarının yerini diğer işçilere bildirmek için aşağıdakilerden hangisini
kullanmaz?
A) Güneşin pozisyonu
B) Besin kaynağını sağlayan çiçeğin kokusu
C) Besin kaynağından gönderilen sinyaller
D) Vücudunu sallayarak yapılan kuyruk sallama dansı
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
1. GRUP: BİYOLOG (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1. B
2. A
3. D
4. B
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C
10. B
11. D
12. A
13. D
14. B
15. C
16. D
17. B
18. A
19. C
20. C
21. D
22. A
23. C
24. B
25. C
26. A
27. C
28. B
29. D
30. C
31. A
32. C
33. B
34. A
35. B
36. D
37. D
38. C
39. D
40. A
41. A
42. D
43. C
44. B
45. C
46. B
47. A
48. D
49. D

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın