İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Engellilerin, Yurtdışından Özel Tertibatlı Araç İthalinde istenenler

Engellilerin Yurtdışından Özel Tertibatlı Araç İthalinde istenen Belgeler

a. “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik”e uygun Sağlık Kurulu Raporunun aslı, (Yönetmelik kapsamında “Engellilere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları” Ek Tablo-9’da bulunmaktadır. Bu raporda; ilgilinin engelliliği ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir.Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafi k Kanununun “Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar”ı içeren 41 inci maddesine uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir)

b. Aracı kendisi kullanacak engelli kişi için, Trafi k dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın engellilik durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösteren (H) sınıfı sürücü belgesi,

c. Yurt dışında ikamet eden engelliler için; Yurda kesin döndüğünü gösteren Konsoloslukça onaylı belge ile yurda kesin dönüşünden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösterir
mülkiyet belgesi ile yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarını gösterir pasaport vb. doküman,

d. Türkiye’de ikamet eden engelli kişiye bağış yapılması halinde; taşıtın bağışlayana ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi ile noter veya Konsoloslukça düzenlenmiş bağış belgesinin aslı,

e. Taşıtın bir bedel karşılığı; Tüzel kişiden alınması halinde, ithal edilmek istenilen taşıtın
cins, marka ve özellikleri ile fi yatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında fatura aslı,
Gerçek kişiden alınması halinde, tarafl ar arasında düzenlenen satış sözleşmesi.

f. Nüfus cüzdan örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

g. Taahhütname;
İthal olunacak motosiklet veya binek otomobilinin engelli kişinin
kendisi tarafından kullanılacağına başkasının kullanımına
veya istifadesine izin vermeyeceğine,
İthal olunacak bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan
aracın el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişinin
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü
veya engelli kişi tarafından iş sözleşmesine bağlı olarak istihdam
edilen bir sürücü tarafından kullanılacağına, başkasının
kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğine,
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünün izni olmadan anılan taşıtların
başkasına devredilmeyeceğine ve satılmayacağına,
kiralanmayacağına, ödünç verilmeyeceğine, ithal olunan taşıt
üzerindeki özel tertibata da hiç bir değişiklik yapılmayacağına,
ikametgah adresinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne bildireceğine dair
taahhütname, (taahhütname örnekleri ilgili Gümrük Müdürlüğünde
doldurulup imzalanabilir.)

h. Özel tertibata ilişkin fatura.

5. Özel Tertibatlı Araç İthalinde Müracaat Edilecek Yer
Özel tertibatlı otomobil ile bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan
araç için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce engelli kişiler veya
bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük bölgesinde
yerleşik kişiler tarafından Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne,
aşağıda belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte
müracaat edilir.

· Engellilik durumunu gösteren sağlık kurulu raporu vermeye yetkili
sağlık kurumlarından alınmış heyet raporunun aslı (ve bir örneği),

· Bizzat engelli kişi tarafından kullanılacak araç için H sınıfı sürücü
belgesi (aslı ve bir örneği),

· Nüfus cüzdanı örneği,

· Adına ithalat yapılacak engelli kişinin hukuki tasarruf ehliyetinin
bulunmaması halinde vasilik belgesi.

(*) Bir önceki alt başlıkta sayılan diğer belgeler, Ankara Gar
Gümrüğünden olumlu komisyon/heyet raporu alınması halinde ve
ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında aranacaktır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın